Rachel
Name: Rachel Author: kon4

Minimum game version:  0.8

Downloads: 1777
Korone
Name: Korone Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 3324
Okayu
Name: Okayu Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 2634
Chloe von Einzbern
Name: Chloe von Einzbern Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 1412
Ara (MGI)
Name: Ara (MGI) Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 1443
Rin (Shelter)
Name: Rin (Shelter) Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 816
Youmu
Name: Youmu Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 1101
Pecorine (Eustiana)
Name: Pecorine (Eustiana) Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 898
Astolfo
Name: Astolfo Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 2587
Kyaru
Name: Kyaru Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 1469