Rachel
Name: Rachel Author: kon4

Minimum game version:  0.8

Downloads: 1386
Korone
Name: Korone Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 2551
Okayu
Name: Okayu Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 2111
Chloe von Einzbern
Name: Chloe von Einzbern Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 1146
Ara (MGI)
Name: Ara (MGI) Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 1170
Rin (Shelter)
Name: Rin (Shelter) Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 675
Youmu
Name: Youmu Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 914
Pecorine (Eustiana)
Name: Pecorine (Eustiana) Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 742
Astolfo
Name: Astolfo Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 2222
Kyaru
Name: Kyaru Author: Eidenz

Minimum game version:  0.8

Downloads: 1203